ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

เกษตรอำเภอเยี่ยมชมการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

นายสายทัศน์ วงค์ปินตา เกษตรอำเภอเวีียงเชียงรุ้ง นายสมบัติ สุรัตน์ และ  นายพิพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชมการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพที่บ้านนายติ๊บ วันดี บ้านทุ่งก่อ หมู่ ๔ ตำบลทุงก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อบ่ายวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นายติ๊บ วันดี เป็นเกษตรกรที่ทำนาประจำ สนใจการเลี้ยงควายและฝึกควายไว้ใช้งาน เลี้ยงควายไว้จำนวน ๕ ตัว และมีตัวที่ฝึกแล้ว ชื่อแสนรู้ที่สามารถ ไถนา เทียมเกวียน ในปีที่ผ่านมาได้

พบเกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลัง

 นายสมบัติ สุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำตำบลทุ่งก่อ ชี้แจงการรับจำนำมันสัมปะหลังของรัฐบาล ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลังบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาเปรียญวัดทุ่งก่อ


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

เวียงเชียงรุ้งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุมเกษตรกร ชี้แจงและ มอบหลักฐานการขอรับการช่วยเหลือ โดยมีท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายของการช่วยเหลือของทางภาครัฐด้านอื่นๆด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวรายงานความเป็นมาของการช่วยเหลือ
 นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงกระบวนการต่างๆก่อนเริ่มการประชุม
 เกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ
 บรรยากาศการต้อนรับนายอำเภอที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน 

 เกษตรกรตำบลป่าซาง และนายสุนทร วันดี นักวิชาการฯประจำตำบล
 เกษตรกรตำบลทุ่งก่อ  และนายสมบัติ สุรัตน์ นักวิชาการฯประจำตำบล
 เกษตรกรตำบลดงมหาวัน และนายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการฯประจำตำบล 
นางสาวสุภิชญา ชมพู เจ้าหน้าที่ทะเบียน

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดมันสัมปะหลัง

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินเยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดมันสัมปะหลังของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชีียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่บริเวณจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ ๙ ชนเผ่า บ้านเวียงคำฟ้า ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับพาท่าน รัฐมนตรีช่วยฯ เยี่ยมชมมันสัมปะหลัง
 นายต่อพงค์ ไชยสาส์น กล่าวเปิดงาน สืบสานประเพณีปีใหม่ ๙ ชนเผ่า 


สำนักงานเกษตรเวียงเชียงรุ้งจัดประกวดมันสัมปะหลัง

 คณะทำงานการประกวดจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายและกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงมหาวัน