ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒

 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเจ้าภาพดำเนินการประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายธนิต สุภาแสน ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมด้วย
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.)อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายรณชัย ไชยยะ  เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.)อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีอาสาสมัครฯเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๔๓ คน ช่วงเช้าชี้แจงมอบหมายบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรและช่วงบ่ายกล่าวถึงการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน การแนะนำการใช้ปุ๋ยวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกร

 นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบนโยบาย และแผนการพัฒนาด้านการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง(เป็นที่ตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภอเวียงเชียงรุ้งด้วย) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗