ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประชุมกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรตำบลดงมหาวัน

นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คนใหม่ แนะนำตัวและให้คำแนะนำต่างๆในที่ประชุมกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแห่กันไปขึ้นทะเบียนการปลูกลำไย

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจำนวนมากกว่า ๒๐๐ ราย แห่กันไปขึ้นทะเบียนการปลูกลำไยตามประกาศของ “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก”  ณ ห้องประชุมหลังเล็กของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ มารับขึ้นทะเบียน
  “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก”   ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะรองรับการดำเนินการนี้ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งจะรับหน้าที่ในการลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตาร์ฯ ทราบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณลำไยมากน้อยแค่ไหนและขายออกไปยังที่ใดบ้าง จากนั้นก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลแล้วส่งเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้าไปช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ผลักดันให้ส่งออกได้มากขึ้น และเชื่อว่าราคาผลผลิตที่ได้ย่อมจะสูงขึ้นตามไปด้วย และหลังจากนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะลงพื้นที่  ในการจัดทำโซนนิ่งและลงทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และใช้ระบบควบคุมผลผลิตลำไยของเกษตรกร เพื่อเป็นการคาดการณ์การตลาดล่วงหน้า


วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชุมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรกร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามกิจกรรมจัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีอาสาสมัครเกษตรเข้าร่วมประชุมทั้ง ๔๓ คน


สมุดบันทึกประจำตัวอาสาสมัครเกษตร

บรรยากาศการประชุม