ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

กองแผนงานพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมานิเทศน์งานการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นางสาววัลลภา สิทธิพิทักษ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร นายถาวร วงค์สุภาพ นวส.ชำนาญการ  และนายดุจเดี่ยว วงค์ภักดิ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาติดตามงานโครงการขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ทดสอบกระดาษ

แนะนำขั้นตอนหนึ่งครอบครัวหนึ่งทะเบียน

นายสมบัติ สุรัตน์ นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รับการชี้แนะจากเจ้าหน้าที่นิเทศน์ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนเกษตรกรมีความถูกต้อง