ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การนิเทศน์งานสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้การต้อนรับนายทรงเสด็จ ศิริชัยและนายชูศักดิ์ ตั้งทองเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ที่ได้มานิเทศน์งานให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 


สนง.เกษตรอำเภอเวียงเวียงรุ้งเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมูบ้าน(อ.ก.ม.)เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยราคาถูก

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร มีนายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งกล่าวรายงานการดำเนินการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สาธิการตรวจสอบดิน

นางแก้วภา คุ้มกล่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

นายพิพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร บรรยายการเกษตรของชาวนาเงินล้าน

ลงทะะเบียน โดยนางสาวศุพิชญา ชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานเกษตรอำเภอ

นายสมบัติ สุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บรรยายการใช้ปุ๋ย
อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านเข้าอบรมจำนวน ๔๓ คน ตามจำนวนหมู่บ้าน