ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การประชุมอาสาเกษตรครั้งที่๔ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

นายสายทัศน์ ปินตาวงค์ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทุกตำบลจักการประชุมอาสาสมัครเกษตร ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของนายสมัย สาวงษา บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ  เพื่อทบทวนกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในการส่งเสริมการเกษตรในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และระดมกองทุนเพื่อขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตรให้มั่นคง เป็นที่พึ่งของเพื่อนเกษตรกรในชุมชนได้ หลังประชุมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยผลผลิตจากสวนของนายสมัยเป็นหลัก