ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวอำเภอเวียงเชียงรุ้งและดอยหลวง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชีียงรุ้ง กล่าวเปิดและให้โอวาทกับอาสาสมัครเกษตรที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวงร่วมกันอบรมอาสาสมัครเกษตร ตามโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ปี 57/58  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายมีหน่วยงานราชการร่วมบูรณาการให้ความรู้ด้านต่าง ๆแก่อาสาสมัครเกษตร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรทั้งหมด