ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

  นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานดำเนินการอบรมเกษตกรโครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ กิจกรรม พัฒนาข้าวปลอดสารเคมี การตลาดอาหารสุขภาพและเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมแผนพัฒนาการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเกษตรของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่มีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา