ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เกษตรอำเภอร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

นายเลศชัย ดอนชัย รักษาราชการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชี้แจงกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในที่ประชุมชาวบ้าน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ที่บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มาติดตามนิเทศงาน

นายมานพ สุขสะอาด นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และ นายถาวร วงค์สุภาพ นวส.ชำนาญการ   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาติดตามงานต่างๆของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีนายเลิศชัย ดอนชัย รก.เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่นักวิชาการ ร่วมชี้แจงและให้การต้อนรับ  ตามหัวข้อเรื่องดังนี้
1.  การประเมินความก้าวหน้าดำเนินงาน ศบกต.
2. โครงการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด
4. การจัดทำข้อมูล รต.
5. ติดตามเรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ตสำนักงาน
6. ปรับปรุงเว็ปไซด์ให้เป็นปัจจุบันวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เร่งขึ้นทะเบียนรับจำนำข้าว

 นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มาแจ้งจำนำข้าว ของตำบลป่าซาง เมื่อเช้าวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่หประชุมของที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 มีเกษตรกรมาแจ้งแก้ไขข้อมูลการจำนำข้าวปีนี้อย่างคับคั่ง เพราะว่าเข้าช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

 
 นายเลิศชัย ดอนชัย รักษาราชการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำข้าราชการของสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่วมประชุมคณะทำงานงานสุขสราญวันยี่เป็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายเลิศชัย ดอนชัย รักษาราชการเกษตรอำเภออเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานสุขสราญวันยี่เป็ง ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และประชุมย่อยทีมงานตัดสินประกวดร้องเพลง

วางพานดอกไม้ถวายสมเด็จย่า

 นายเลิศชัย ดอนชัย รักษาการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมวางพานดอกไม้สัการะสมเด็จย่า กับทีมนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ลานหน้าพระตำหนักดอยตุง

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

กองแผนงานพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมานิเทศน์งานการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นางสาววัลลภา สิทธิพิทักษ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร นายถาวร วงค์สุภาพ นวส.ชำนาญการ  และนายดุจเดี่ยว วงค์ภักดิ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาติดตามงานโครงการขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ทดสอบกระดาษ

แนะนำขั้นตอนหนึ่งครอบครัวหนึ่งทะเบียน

นายสมบัติ สุรัตน์ นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รับการชี้แนะจากเจ้าหน้าที่นิเทศน์ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนเกษตรกรมีความถูกต้อง

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การประชุมอาสาเกษตรครั้งที่๔ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

นายสายทัศน์ ปินตาวงค์ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทุกตำบลจักการประชุมอาสาสมัครเกษตร ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของนายสมัย สาวงษา บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ  เพื่อทบทวนกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในการส่งเสริมการเกษตรในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และระดมกองทุนเพื่อขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตรให้มั่นคง เป็นที่พึ่งของเพื่อนเกษตรกรในชุมชนได้ หลังประชุมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยผลผลิตจากสวนของนายสมัยเป็นหลัก
  
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประชุมอาสาเกษตรประจำหมู่บ้านครั้งที่ ๓

นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุมอาสาเกษตร ทุกหมู่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่สวนของนายสิงห์คำ วันดี บ้านป่าห้า มีนายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มากล่าวเปิดการอบรมแและให้โอวาท มีอาสาเกษครมาอบรม ๔๓ ราย


การประชุมเน้นการเกษตรปลอดสารเคมี  และแนะนำสารสะกัดอินทรีย์เข้มข้นสำหรับบำรุงพืชแจกด้วย

 กิจกรรมต่างๆในสวนของนายสิงคำที่มีหลากหลายเป็นเกษตรผสมผสาน
 หมูหลุม
 ผักพาย ที่ขายดีมาก ก็เลยปลูกไว้จำนวนมาก

การเผาถ่านแบบง่ายๆ

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินค้าปลอดภัย

นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศุพิชญา  ชมภู ร่วมกันดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านนายหมั้น ถาคำ หมู่๑๐ ตำบลป่าซางเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ร่วมกันทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหยวกกล้วย
แจกเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆให้กับเกษตรกรที่มาอบรม
ชั่งน้ำหนักให้ได้สัดส่วน
คนน้ำและกากน้ำตาลให้ละลายจะได้คลุกได้ง่าย
เทใส่หยวกกล้วยแล้วหมักเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า ๔๕ วันหากใส่สารเร่ง ต้องหมั่นคนทุกวันได้ยิ่งดี

การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอจัดการฝึกอบรมและการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
การอบรมเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยราคาประหยัด (ปุ๋ยสั่งตัด)

สำนักงานเกษตรอำเภอระดมเจ้าหน้าที่นักวิชาการ  ออกอบรมการทำปุ๋ยราคาประหยัด ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลโดยการใช้อาสาเกษตรเป็นตัวแทนนำร่องในการดำเนิินการทำปุ๋ยสั่งตัดเป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรทั่วไป
การจ่ายสารเคมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี๒๕๕๕(โรคราแป้งระบาดในสวนยางพารา

ตามที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราประสบปัญหามีเชื้อราแป้งระบาดในสวนยางพารา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการช่วยเหลือ มอบสารเคมีกำจัดเชื้อราแป้งให้เกษตรกรที่มีสวนยาง ทั้งนี้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้มาเป็นประธานการมอบ และกล่าวให้โอวาท ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

รับฟังคำชี้แจงและคำแนะต่างๆ
ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านรับมอบสารเคมีจากท่านนายอำเภอ