ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

การจัดเวทีโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 สำนักงานเกษตรอำเภอโดยนายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจกรรมจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีตัวแทนแม่บ้านในพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบลเข้าร่วมเวทีอย่างพร้อมเพียงกัน


วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

อบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทีมโดยนายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก) โดยมีวิทยากรจากเกษตรจังหวัดมาให้ความรู้แก่เกษตรกร คือ นางนงคราญ สองเมืองแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช พร้อมนักวิชาการของสำนักงานเกษตรอำเภอ (นายสมบัติ สุรัตน์,นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์)ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าอบรม ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
การนำเชื้อไตโคโดม่า มาผสมในปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใส่ในแปลงผักที่มีปัญหาเรื่องโรคเชื้อราที่ หรือเป็นการเตรียมใส่ก้นหลุดก่อนปลูกต้นไม้หรือพืชป้องกันมาเกิดเชื้อราได้ และลดการใช้สารเคมี เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย
นงคราญ สองเมืองแก่น
นายสมบัติ สุรัตน์
บรรยากาศการอบรมมีแม่บ้านเกษตรกรจำนวน ๒๐ คนเข้าร่วมอบรม
เตรียมการผสมหัวเชื้อรา

ผสมหัวเชื้อราในรำก่อนที่จะเอาไปผสมรวมกับปุ๋ยหมัก
นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
เพิ่มคำอธิบายภาพ
มาออกแรงผสมกัน
เรียนจบแล้วคะ