ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เร่งขึ้นทะเบียนข้าวที่ตกหล่นขาดประชุม สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ชาวนา

 ระยะนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนข้าวให้กับเกษตรกรที่ตกหล่นหลังจากได้เข้าไปนัดหมายทำในหมู่บ้านแต่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียน  ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐบาลวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวอำเภอเวียงเชียงรุ้งและดอยหลวง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชีียงรุ้ง กล่าวเปิดและให้โอวาทกับอาสาสมัครเกษตรที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวงร่วมกันอบรมอาสาสมัครเกษตร ตามโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ปี 57/58  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายมีหน่วยงานราชการร่วมบูรณาการให้ความรู้ด้านต่าง ๆแก่อาสาสมัครเกษตร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรทั้งหมด


วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีถวายขันดอกไม้ถวายพระรูปสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง

นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีถวายขันดอกไม้ถวายพระรูปสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง ในบบวนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่นำโดยนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น มวลชนทุกหมู่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์


  พล.ต.พรชัย ดุริยพันธ์ รอง ผอ.กอ.รมน.เชียงราย และเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในพิธีเปิดงานปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของอำเภอเวียงเชียงรุ้งมีการกล่าวรายงานโดยนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชึ่งก่อนจะมีการเปิดมีการแสดงอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดนตรีสตริง ดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอซึง โปงลาง การร้องเพลงประสานเสียง การกล่าวสนทรพจน์ของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
    สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ร่วมกิจกรรมโดยการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตรต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้าน และแจกพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้มาร่วมในงานงาน

เกษตรอำเภอและกลุ่มแม่บ้าน
 นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับท่านประธานในพิธี
 ประธานกล่าวเปิดงาน
 นายอำเภอกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
  
  นายอำเภออุดหนุนสินค้าเกษตร

 นายรณชัย ไชยยะ มอบต้าไม้ให้ตัวแทนหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒

 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเจ้าภาพดำเนินการประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายธนิต สุภาแสน ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมด้วย